Účtovníctvo

Kurz vás pripraví na samostatné vedenie účtovníctva.V prípade záujmu môžete ihneď po ukončení kurzu pracovať ako živnostník s predmetom podnikania účtovníctvo, alebo sa zamestnať ako účtovník.:

  • Jednoduché účtovníctvo (60 vyučovacích hodín),
  • Podvojné účtovníctvo (140 vyučovacích hodín),
  • Mzdy a personalistika (40 vyučovacích hodín).

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Účtovníctvo“

 

Názov

Účtovníctvo – 240 hodí

Moduly

Modul 1 – Jednoduché účtovníctvo – 60 hodín 
Modul 2 – Podvojné účtovníctvo – 140 hodín 
Modul 3 – Mzdy a personalistika – 40 hodín
môžete si vybrať len tie moduly, ktoré potrebujete alebo budete potrebovať k výkonu svojej odbornej činnosti. Na druhej strane absolvovaním všetkých troch modulov si osvojíte komplexnú problematiku vedenia účtovníctva

Cieľ

Kurz vás pripraví na samostatné vedenie účtovníctva.V prípade záujmu môžete ihneď po ukončení kurzu pracovať ako živnostník s predmetom podnikania účtovníctvo, alebo sa zamestnať ako účtovník.

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom so stredoškolským vzdelaním
·  vedomosti z oblasti účtovníctva sa nevyžadujú

Rozsah

240 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 24 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti účtovníctva

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Účtovníctvo“
·       osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

·       Celá výučba je realizovaná výlučne na počítači, čím získate množstvo praktických zručností, od prvého dňa Vám zdarma zapožičiame PC  s nainštalovaným moderným účtovným programom
·       Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

 

Modul 1

Jednoduché účtovníctvo

Rozsah

60 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 6 dní

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí sa chcú naučiť zákonné normy a ostatné súvisiace právne predpisy týkajúce sa jednoduchého účtovníctva, ktorí chcú samostatne spracovávať ekonomickú agendu na úrovni jednoduchého účtovníctva, ovládať odbornú terminológiu a zásady vedenia jednoduchého účtovníctva, vypracovávať interné doklady, formuláre, tlačivá a iné písomnosti potrebné pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný hlavne na praktickú stránku účtovníctva
·       Úvod do jednoduchého účtovníctva
·       Účtovná dokumentácia v sústave jednoduchého účtovníctva
·       Prehľad o majetku účtovnej jednotky, zásoby
·       Dane v jednoduchom účtovníctve
·       Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve
·       Komplexné príklady z jednoduchého účtovníctva
·       Vedenie jednoduchého účtovníctva na PC

 

Modul 2

Podvojné účtovníctvo

Rozsah

140 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 14 dní

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí sa chcú naučiť ustanovenia a princípy definované v zákone o účtovníctve, poznať postupy účtovania a rámcovú účtovnú osnovu pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, naučiť sa vypracovať interné doklady, smernice a iné písomnosti v rámci účtovnej jednotky, poznať systém a zásady organizácie účtovných prác, stať sa zručným v oblasti dokumentácie, účtovných prípadov, vedenia a vystavovania účtovných dokladov, zaúčtovania účtovných zápisov a vedenia účtovných kníh, a to ručne alebo pomocou účtovného softvéru,  ovládať zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňových priznaní.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný hlavne na praktickú stránku účtovníctva

·       Úvod do podvojného účtovníctva
·       Účtovná dokumentácia v sústave podvojného účtovníctva
·       Rámcová účtová osnova a účtový rozvrh
·       Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
·       Účtovanie na účtoch triedy 1 – Zásoby
·       Účtová trieda 2 – Finančné účty
·       Účtovná trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
·       Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
·       Účtovanie na účtoch triedy 5 – Náklady
·       Účtovanie na účtoch triedy 6 – Výnosy
·       Účtovanie na účtoch triedy 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty
·       Vedenie podvojného účtovníctva na PC
·       Komplexné príklady z podvojného účtovníctva

 

Modul 3

Mzdy a personalistika

Rozsah

40 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 4 dni

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú spoznať legislatívne predpisy, odbornú terminológiu a zásady vedenia personálnej a mzdovej agendy, systém a zásady organizácie prác v danej oblasti, poznať problematiku týkajúcu sa pracovnej zmluvy, foriem pracovného procesu, vymeriavacieho základu, sadzieb poistného, vedieť spracovať podklady pre výpočet miezd, naučiť sa komplexne spracovať mzdovú agendu, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, poznať registračné a oznamovacie povinnosti, vrátane získania zručnosti komunikácie s príslušnými úradmi.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný hlavne na praktickú stránku účtovníctva

·       Úvod do mzdového účtovníctva
·       Daň z príjmu zo závislej činnosti
·       Sociálne a zdravotné poistenie
·       Náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti zamestnanca
·       Dôchodkové poistenie
·       Platobná neschopnosť zamestnávateľa
·       Úrazové poistenie
·       Praktické výpočty
·       Využitie výpočtovej techniky pri spracovaní miezd

 

Zloženie kurzu

  • Teoretická časť: 140 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 100 vyučovacích hodín
meet the professionals

Podobné Kurzy