Skladník

Účastníci kurzu sa naučia základom tovaroznalectva, o vlastnostiach manipulovaných materiálov, zásady balenia a obalovej techniky. Získajú znalosti o prepravnom a manipulačnom označovaní a o  prepravných prostriedkoch a mechanizačných zariadeniach, ktoré sú používané v skladovom hospodárstve. Naučia sa rozlišovať základné regálové systémy a konštrukčné riešenia skladov v súvislosti s možnosťami skladovania a aplikáciou manipulačnej techniky. Účastníci sa naučia základné technologické postupy pri skladovaní a na prijme materiálu, technológie používané pri expedícií materiálu a aktuálne predpisy týkajúce sa BOZP a protipožiarnej ochrany, aktuálne predpisy týkajúce sa zásad bezpečnej manipulácie v sklade. (350 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

Názov

Skladník – 350 hodín

Cieľ

Kurz vás pripraví na prácu skladníka.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú ovládať zásady a predpisy týkajúce sa bezpečnej manipulácie v skladoch a poznať bezpečnostné opatrenia pri možných haváriách v skladoch a spôsob bezpečného pohybu osôb a manipulácie zariadení v dopravných a manipulačných uličkách, ovládať základné princípy vedenia a organizovania skladovej činnosti, technologické postupy pri skladovaní, ovládať a poznať základné mechanizačné zariadenia a prepravné prostriedky materiálov, konštrukčné riešenia skladov a regálové systémy v skladoch, obsluhovať a manipulovať zariadenia používané pri manipulácií s tovarom a zásobami v sklade.

Obsah kurzu

–        Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v skladoch
–        Základy tovaroznalectva
–        Vlastnosti manipulovaných materiálov
–        Identifikácia materiálu
–        Zásady balenia a obalovej techniky
–        Prepravné a manipulačné označovanie
–        Základné prepravné prostriedky v skladovom hospodárstve
–        Mechanizačné zariadenia v skladovom hospodárstve
–        Základné regálové systémy
–        Základné konštrukčné riešenia skladov
–        Základné systémy skladovania
–        Technologické postupy skladovania
–        Praktické cvičenia

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania
–        vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú so stolárskymi prácami praktické skúsenosti

Rozsah

350  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 35 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti práce skladníka

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Skladník“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

meet the professionals

Podobné Kurzy

Zloženie kurzu

meet the professionals

Podobné Kurzy