Komunikačné zručnosti

Kurz je vhodný pre účastníkov, ktorí si chcú zlepšiť komunikačné zručnosti a jednoduchšie prekonávať komunikačné bariéry. Účastníci sa naučia používať základné techniky asertivity a techniky na riešenie konfliktov, ako efektívne presvedčiť druhých a rozpoznať manipulatívne správanie a vedieť naň reagovať. Budú vedieť používať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v oblasti diplomatického protokolu a spoločenskej etikety a dodržiavať zásady profesionálneho imidžu pri obchodných a spoločenských rokovaniach. Prostredníctvom rozličných techník sa účastníci naučia dosiahnuť uvoľnenie tela a mysle a docielia tak zníženie aktuálnej hladiny stresu a zároveň si osvoja lepšie prekonávať záťažové situácie a stres na pracovisku i v súkromnom živote. (210 vyučovacích hodín)

Názov

Komunikačné zručnosti – 200 hod.

Cieľ

Zvýšiť osobnostný potenciál prostredníctvom zlepšenia komunikačných zručností v osobnom aj profesionálnom živote.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí si chcú zlepšiť komunikačné zručnosti, zlepšiť stratégiu efektívnej prezentácie, ktorí sa chcú naučiť ako efektívne presvedčovať druhých, riešiť konfliktné situácie, poznať predajné techniky,  stratégie vyjednávania a ovplyvňovania v rámci pracovných  a obchodných vzťahov.

Obsah kurzu

–        Modul 1 – Komunikačné zručnosti – 50 hodín
–        Modul 2 – Prezentačné zručnosti – 50 hodín
–        Modul 3 – Zvládanie konfliktov a asertívne správanie  – 50 hodín
–        Modul 4 – Vyjednávacie techniky – 50 hodín

KOMPAS

Možnosť preplatenia kompetenčného kurzu úradom práce cez projekt KOMPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania

Rozsah

200  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 20 dní
Kurz je z dôvodu rôznorodých potrieb záujemcov modulovo koncipovaný. Je na vás, ktoré moduly si zvolíte.

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti mäkkých zručností.

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Komunikačné zručnosti“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Zloženie kurzu

 • Modul 1

  Komunikačné zručnosti

   

  –   Verbálna a neverbálna komunikácia
  –   Neverbálne prejavy
  –   Komunikačné bariéry
  –   Chyby v komunikácii
  –   Poznanie vlastného spôsobu komunikácie
  –   Moje silné a slabé stránky v komunikácii
  –   Komunikácia s problémovými klientmi
  –   Poznanie klienta na základe neverbálneho prejavu
  –   Umenie pýtať sa
  –   Aktívne počúvanie
  –   Empatia v komunikácii
  –   Očný kontakt a jeho využitie
  –   Umenie prikazovať, presviedčať a argumentovať
  –   Uvoľnenie napätia
  –   Reakcia na útočné správanie, kritiku, odpor a provokáciu
  –   Komunikácia v konfliktnej situácii
  –   Telefonická komunikácia
  –   Tréning komunikačných zručností, odstraňovanie chýb

  Modul 2

  Prezentačné zručnosti

  –   Príprava na prezentáciu
  –   Poznanie cieľovej skupiny
  –   Identifikácia potrieb
  –   Obsah prezentácie
  –   Voľba vhodných metód pre prezentáciu
  –   Pomôcky, didaktická technika
  –   Prezentačné techniky
  –   Prezentácia produktu, služby
  –   Vonkajší imidž pri prezentácii
  –   Verbálny a neverbálny prejav
  –   Príprava vlastnej prezentácie a nácvik prezentácie
  –   Vlastné prezentačné zručnosti
  –   Techniky na odbúranie strachu a trémy
  –   Psychická príprava

   

   

   

   

   

  Modul 3

  Zvládanie konfliktov a asertívne správanie 

   

   

   

   

   

  –   Asertívna filozofia
  –   Agresívne, asertívne a submisívne správanie
  –   Význam asertívneho správania
  –   Výhody asertívneho správania
  –   Asertívne pravidlá a ich využitie v praxi
  –   Ako asertívne komunikovať
  –   Asertívne techniky – práca s komplimentom,  pokazená gramoplatňa, negatívne opytovanie sa
  –   Ako asertívne žiadať
  –   Ako asertívne presvedčovať
  –   Umenie odmietnuť
  –   Umenie prijať kritiku
  –   Ako asertívne čeliť útoku a agresii
  –   Asertívne zvládanie problémových situácií – príklady z praxe
  –   Empatia a asertivita
  –   Asertívne hry
  –   Test asertivit

  Modul 4

  Vyjednávacie techniky

  –   Obchodné rokovanie a vyjednávanie
  –   Predpoklady profesionálneho obchodníka
  –   Imidž obchodníka
  –   Imidž firmy
  –   Proklientské správanie a vyjednávanie
  –   Príprava na vyjednávanie, stanovenie cieľov
  –   Fázy vyjednávania
  –   Vyjednávacie techniky, poznanie klienta a voľba vyjednávacej techniky
  –   Znalosť produktu alebo služby

  Typológia klientov a jednanie s nimi
  –   Presvedčovanie a argumentácia
  –   Prekonávanie námietok klienta
  –   Uzatvorenie vyjednávania, vyhodnotenie vyjednávania
  –   Chyby pri posudzovaní klienta a výbere vhodnej techniky
  –   Budovanie vzťahu s klientom, psychológia vzťahu a dôvery
  –   Obchodné jednanie s problémovým klientom (konfliktný, náročný, kritický, provokujúci)
  –   Nácvik vyjednávacích techník

meet the professionals

Podobné Kurzy

Zloženie kurzu

 • Základné komunikačné zručnosti (30 vyučovacích hodín),
 • Asertívne správanie (30 vyučovacích hodín),
 • Riadenie konfliktu (30 vyučovacích hodín),
 • Komunikácia a predaj (30 vyučovacích hodín),
 • Spoločenská etiketa (30 vyučovacích hodín),
 • Riadenie stresu (30 vyučovacích hodín),
 • Komunikačné zručnosti pri hľadaní si uplatnenia na trhu práce (30 vyučovacích hodín)
meet the professionals

Podobné Kurzy