Príprava na ECDL

Cieľom kurzu je naučiť uchádzačov pracovať s počítačom, jeho programovom vybavení, hygiene pri práci s počítačom, vedomosti o autorských právach pri používaní programov a vedomosti o ochrane údajov. Účastníci získajú základné teoretické a praktické vedomosti a zručnosti s prácou s operačným systémom Windows, a prácou so súbormi. Získajú potrebné znalosti na prácu v programe na spracovanie textu, tabuľkový kalkulátor, databázový systém a elektronická prezentácia. Účastníci sa taktiež naučia prezerať internetové stránky, vyhľadávať a získavať informácie, odosielať a prijímať elektronickú poštu. (210 vyučovacích hodín)

Vzdelávací program je modulovo navrhnutý z dôvodu rôznorodosti potrieb účastníkov.

Názov

Príprava na ECDL – 210 hodín

Cieľ

Poskytnúť účastníkom kurzu vedomosti a zručnosti potrebné  pre prácu s počítačom. Po ukončení kurzu je úspešný absolvent pripravený na získanie ECDL certifikátu.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú získať  základné vedomosti a zručnosti v informačných technológiách, v používaní počítača a správe súborov, vedomosti a zručnosti pre spracovanie textu, pre prácu s tabuľkovým kalkulátorom, pre prácu s databázovým systémom, ktorí chcú získať vedomosti a zručnosti v oblasti vytvárania elektronických prezentácií, práce s internetom a elektronickou poštou.

Obsah kurzu

Základy informačných technológií – 30 hodín
Používanie počítača a správa súborov – 30 hodín
Spracovanie textu – 30 hodín
Tabuľkový kalkulátor – 30 hodín
Databázový systém – 30 hodín
Elektronická prezentácia – 30 hodín
Informácie a komunikácie – 30 hodín

Akreditácia

Neakreditovaný kurz

KOMPAS

Možnosť preplatenia kompetenčného kurzu úradom práce cez projekt KOMPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania.
Je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, aj pre tých, ktorí s prácou na PC majú isté skúsenosti.

Rozsah

210  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 21 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti výpočtovej techniky

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu „Príprava na ECDL“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba je realizovaná na osobných počítačoch, čím získate množstvo praktických zručností, od prvého dňa Vám zdarma zapožičiame PC
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Zloženie kurzu

 • Príprava na ECDL – 210 hodín

  Základy informačných technológií
  ·       Pojmy hardwer, softwer, informačné technológie
  ·       Druhy počítačov
  ·       Typy počítačov
  ·       Výkonnosť počítača
  ·       Pamäť
  ·       Vstupné zariadenia
  ·       Výstupné zariadenia
  ·       Pamäťové zariadenia
  ·       Druhy softweru
  ·       Vývoj systému
  ·       LAN, WAN
  ·       Využitie výpočtovej techniky pri telefonovaní
  ·       Využitie počítačov v práci
  ·       Elektronický svet
  ·       Ergonómia
  ·       Zdravotné aspekty
  ·       Bezpečnosť pri práci
  ·       Životné prostredie
  ·       Informačná bezpečnosť
  ·       Počítačové vírusy
  ·       Autorské práva
  ·       Legislatíva ohľadom ochrany údajov

  Používanie počítača a správa súborov
  ·       Zapnutie a vypnutie počítača
  ·       Popis obrazovky, okno
  ·       Súbor
  ·       Priečinok
  ·       Výpis obsahu priečinka
  ·       Spúšťanie programov
  ·       Práca so sieťou
  ·       Ovládací panel
  ·       Odkaz na súbor
  ·       Inštalovanie a odinštalovanie programov
  ·       Operácie so súbormi a priečinkami
  ·       Balenie a rozbaľovanie programov
  ·       Vírusové as antivírové programy
  ·       Práca s tlačiarňou

  Spracovanie textu
  ·       Funkcie programu
  ·       Funkcie kláves
  ·       Operácie s riadkami
  ·       Blok textu
  ·       Operácie so súborom
  ·       Stránka
  ·       Písmo
  ·       Kontrola pravopisu
  ·       Štýly
  ·       Riadkovanie
  ·       Tabulačné zarážky
  ·       Novinové stĺpce
  ·       Tabuľka
  ·       Odrážky a číslovanie
  ·       Objekty
  ·       Hromadná korešpondencie
  ·       Tlač

  Tabuľkový kalkulátor
  ·       Vkladanie údajov do tabuľky
  ·       Operácie s údajmi
  ·       Práca s hárkom
  ·       Stránka
  ·       Úpravy tabuľky
  ·       Výber a vyhľadávanie údajov
  ·       Automatický a rozšírený filter
  ·       Grafy
  ·       Vloženie tabuľky a grafu do textu
  ·       Absolútne a relatívne adresovanie buniek
  ·       Vzorce
  ·       Matematické funkcie
  ·       Štatistické funkcie
  ·       Logické funkcie
  ·       Textové funkcie
  ·       Vyhľadávacie funkcie
  ·       Databázové funkcie

  Databázový systém
  ·       Časti databázy
  ·       Vytvorenie tabuľky
  ·       Vlastnosti položky
  ·       Primárny kľúč a indexový kľúč
  ·       Editovanie údajov tabuľkou
  ·       Relácie medzi tabuľkami
  ·       Úpravy tabuľky
  ·       Formulár
  ·       Zostava
  ·       Zoraďovanie, vyhľadávanie a výber údajo

  Elektronická prezentácia
  ·       Funkcie programu
  ·       Popis obrazovky
  ·       Typy prezentačných metód
  ·       Snímka
  ·       Prechod snímok
  ·       Obrázok
  ·       Zvuk
  ·       Text
  ·       Objekty čiarovej grafiky
  ·       Video
  ·       Tabuľka
  ·       Organizačná schéma
  ·       Hlavička a päta
  ·       Číslovanie odrážky
  ·       Hypertextové odkazy na súbory
  ·       Spájanie súborov
  ·       Tvorba animovaného príbehu
  ·       Tvorba virtuálnej prehliadky
  ·       Tvorba prezentácie
  ·       Tlač prezentácie

  Informácie a komunikácie
  ·       Internet – história, pojmy, bezpečnostné aspekty, etika, popis obrazovky, prezeranie stránok, vyhľadávanie informácií, sťahovanie informácií, objednávky, zábava, tlač
  ·       Elektronická pošta – pojmy, bezpečnostné aspekty, práca s poštou, tlač

   

meet the professionals

Podobné Kurzy

Zloženie kurzu

 • Základy informačných technológií (24 vyučovacích hodín)
 • Používanie počítača a správa súborov (32 vyučovacích hodín)
 • Spracovanie textu (32 vyučovacích hodín)
 • Tabuľkový kalkulátor (40 vyučovacích hodín)
 • Databázový systém (24 vyučovacích hodín)
 • Elektronická prezentácia (32 vyučovacích hodín)
 • Informácie a komunikácie (40 vyučovacích hodín)
meet the professionals

Podobné Kurzy