Murár

Cieľom vzdelávacieho programu je aby uchádzači ovládali zásady BOZP súvisiace s murárskymi prácami. Vedeli sa orientovať v projektovej dokumentácií a ovládali základnú odbornú terminológiu. Uchádzači spoznajú rôzne stavebné materiály, ich vlastnosti a spôsob použitia. Naučia sa pripraviť si a použiť pracovné prostriedky. Budú ovládať základné technológie murárskej práce, vedieť zhotoviť maltu, betónovú zmes zo suchých zmesí a vyrobiť betónovú zmes aj mokrým spôsobom. Uchádzači spoznajú zásady zhotovenia murovaných konštrukcií nosných múrov, priečok, stĺpov, pilierov, komínov a klenieb a taktiež  sa naučia osádzať okenné a drevené rámy. Vedia definovať zásady kontroly kvality stavebných prác, zásady ochrany životného prostredia a likvidácie stavebného odpadu. (500 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

Názov

Murár – 500 hodín

Cieľ

Kurz vás pripraví na prácu murára.
V prípade záujmu môžete ihneď po ukončení kurzu pracovať ako živnostník s predmetom murár, alebo sa zamestnať ako murár.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí sa chcú vedieť orientovať v projektovej dokumentácii, ovládať odbornú terminológiu používanú v stavebnej praxi, poznať rôzne stavebné materiály, ich vlastnosti a spôsob ich použitia, pripraviť a použiť pracovné prostriedky potrebné pre murárske práce, ovládať základné technológie murárskych prác, vrátane technológie betónovania, zhotoviť maltu a betónovú zmes zo suchých zmesí a vyrobiť betónovú zmes mokrým spôsobom, poznať zásady zhotovenia murovaných konštrukcií nosných múrov, priečok, stĺpov, pilierov, komínov a klenieb, osádzať okenné a dverné rámy, ako aj definovať zásady kontroly kvality stavebných prác, zásady ochrany životného prostredia a likvidácie stavebného odpadu pri vykonávaní murárskych prác.

Obsah kurzu

–        Úvod do stavebníctva
–        Materiály
–        Stavebné konštrukcie
–        Technológia
–        Praktické cvičenia

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania
–        vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú so stavebnými prácami praktické skúsenosti

Rozsah

500  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 50 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti murárskych prác

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Murár“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

meet the professionals

Podobné Kurzy

Zloženie kurzu

  • Teoretická časť: 150 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 350 vyučovacích hodín
meet the professionals

Podobné Kurzy