Manažment I

Kurz je vhodný pre účastníkov, ktorí si chcú osvojiť manažérske zručnosti vhodné pre riadiacu prácu na všetkých manažérskych úrovniach a v ktorejkoľvek oblasti pôsobenia. Cieľom vzdelávacieho kurzu je aby účastníci nadobudli základné vedomosti a zručnosti v oblasti zabezpečovania rozvoja ľudských zdrojov v ktorejkoľvek oblasti pôsobenia a získajú vedomosti a zručnosti ako riešiť konkrétne problémy z perosnalistickej praxe. Účastníci taktiež nadobudnú základné ekonomické vedomosti a zručnosti a získajú stručný prehľad o účtovaní v jednoduchom a podvojnom účtovníctve, nadobudnú návyky vo využívaní marketingových metód a stratégií a získajú komunikačné zručnosti v rámci verbálnej i neverbálnej komunikácie so zákazníkom. Účastníci kurzu sa naučia lepšie prekonávať záťažové situácie a stres na pracovisku a budú vedieť používať základné techniky asertivity a techniky riešenia konfliktov a taktiež si osvoja ako najlepšie motivovať členov tímu pre zvýšenie produktivity a naučia sa ovládať svoj vlastný čas a možnosti ako zlepšiť svoju výkonnosť v práci. (300 vyučovacích hodín)

Názov

Manažment I. – 240 hod.

Cieľ

Zvýšiť osobnostný potenciál prostredníctvom zlepšenia manažérskych zručností v profesionálnom živote.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí si chcú zlepšiť manažérske zručnosti, zlepšiť stratégiu riadenia ľudských zdrojov, finančného riadenia, získať vedomosti z právnej oblasti, marketingu, vyjednávacích techník.
Je určený všetkým, ktorí si uvedomujú, že k zvládnutiu úloh a cieľov v akejkoľvek práci je nevyhnutné mať vedomosti z riadiacej práce.

Obsah kurzu

–        Modul 1 – Manažérske zručnosti – 40 hodín
–        Modul 2 – Personálny manažment – 40 hodín
–        Modul 3 – Finančný manažment  – 40 hodín
–        Modul 4 – Právne minimum – 40 hodín
–        Modul 5 – Marketingový manažment – 40 hodín
–        Modul 6 – Vyjednávacie techniky – 40 hodín

KOMPAS

Možnosť preplatenia kompetenčného kurzu úradom práce cez projekt KOMPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania

Rozsah

240  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 24 dní
Kurz je z dôvodu rôznorodých potrieb záujemcov modulovo koncipovaný. Je na vás, ktoré moduly si zvolíte.

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti mäkkých zručností

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Manažment – I“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Zloženie kurzu

 •  

  Modul 1

  Manažérske zručnosti

   

  –   Úvod do manažmentu
  –   Úloha manažéra
  –   Ako byť prirodzenou autoritou
  –   Americký a japonský manažment
  –   Riadenie a vedenie
  –   Hlavné úlohy manažéra
  –   Prístupy k vedeniu ľudí
  –   Štýly vedenia a ich efektívnosť
  –   Autodiagnostika vlastného štýlu vedenia
  –   Koučing ako štýl vedenia
  –   Rozhodovanie manažéra
  –   Rozhodovacie techniky
  –   Strategické plánovanie
  –   Firemná stratégia a ciele
  –   Organizovanie
  –   Stanovovanie právomoci a zodpovednosti pracovníkom
  –   Delegovanie
  –   Kontrolovanie

  Modul 2

  Personálny manažment

  –   Úvod do personálneho manažmentu
  –   Úloha personalistu
  –   Personalistika a zákonník práce
  –   Personálna politika a stratégia
  –   Vedenie personálnej agendy
  –   Prijímanie pracovníkov
  –   Uzatváranie pracovného pomeru
  –   Pracovné zmluvy a dohody
  –   Evidencia pracovníkov
  –   Pracovný poriadok
  –   Plánovanie, nábor a výber pracovníkov
  –   Analýza pracovných miest
  –   Hodnotenie a odmeňovanie pracovníkov
  –   Mzdové systémy
  –   Motivácia a firemné vzdelávanie pracovníkov
  –   Uvoľňovanie pracovníkov
  –   Riadenie procesu prepúšťania, outplacement
  –   Risk manažment v personalistike
  –   Personálny informačný systém

  Modul 3

  Finančný manažment 

  –   Základné ekonomické pojmy
  –   Finančné riadenie
  –   Finančné rozhodovanie a fázy
  –   Kapitálový rozpočet
  –   Podniková ekonomika
  –   Vedenie účtovníctva, dane a mzdy
  –   Daňová sústava
  –   Mzdová agenda

  Modul 4

  Právne minimum

  –   Právne normy
  –   Sústava súdov v SR
  –   Trestné konanie a trestnoprávna zodpovednosť
  –   Pracovné právo
  –   Zákonník práce
  –   Obchodné právo
  –   Obchodný register
  –   Zánik obchodnej spoločnosti, zánik živnostenského oprávnenia
  –   Obchodný zákonník
  –   Občiansko-právne vzťahy
  –   Premlčanie
  –   Zodpovednosť za škodu
  –   Zmluvy
  –   Verejné súťaže
  –   Zákon o ochrane osobných údajov
  –   Ostatné právne norm

  Modul 5

  Marketingový manažment

  –   Význam marketingu pre konkurencieschopnosť firmy
  –   Aktuálne marketingové trendy
  –   Analýza marketingového prostredia
  –   Analýza zákazníka
  –   Segmentácia trhu
  –   Vývoj nových produktov
  –   Životný cyklus výrobku
  –   Finančná analýzy, SWOT analýza
  –   Cenová politika a tvorba cien
  –   Marketingový plán
  –   Marketingová komunikácia
  –   Propagácia
  –   Reklama, inzercia
  –   Média
  –   Osobná marketingová stratégia – predávajúci a kupujúci

  Modul 6

  Vyjednávacie techniky

  –   Obchodné rokovanie a vyjednávanie
  –   Predpoklady profesionálneho obchodníka
  –   Psychológia predaja
  –   Imidž obchodníka
  –   Imidž firmy
  –   Proklientské správanie a vyjednávanie
  –   Príprava na vyjednávanie, stanovenie cieľov
  –   Fázy vyjednávania
  –   Vyjednávacie techniky, poznanie klienta a voľba vyjednávacej techniky
  –   Znalosť produktu alebo služby
  –   Typológia klientov a jednanie s nimi
  –   Presvedčovanie a argumentácia
  –   Prekonávanie námietok klienta
  –   Uzatvorenie vyjednávania, vyhodnotenie vyjednávania
  –   Chyby pri posudzovaní klienta a výbere vhodnej techniky
  –   Budovanie vzťahu s klientom, psychológia vzťahu a dôvery
  –   Obchodné jednanie s problémovým klientom (konfliktný, náročný, kritický, provokujúci)
  –   Nácvik vyjednávacích techník

meet the professionals

Podobné Kurzy

Zloženie kurzu

 • Manažérske zručnosti (30 vyučovacích hodín),
 • Personálny manažment (30 vyučovacích hodín),
 • Finančný manažment (30 vyučovacích hodín),
 • Marketingový manažment (30 vyučovacích hodín),
 • Obchodné rokovanie a vyjednávanie (30 vyučovacích hodín),
 • Osobnosť manažéra (30 vyučovacích hodín),
 • Budovanie tímu (30 vyučovacích hodín),
 • Manažment času (30 vyučovacích hodín),
 • Psychológia predaja (30 vyučovacích hodín),
 • Jednanie s klientom (30 vyučovacích hodín)
meet the professionals

Podobné Kurzy