REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie mimo BSK

REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie mimo BSK

REPAS+

pre uchádzačov o zamestnanie s trvalým pobytom v Slovenskej republike mimo Bratislavského samosprávneho kraja

(aktualizácia od 01.01.2018)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje poskytovanie príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou uchádzačom o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.

Rekvalifikácia je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia vedomostí, schopností a zručností v rekvalifikačnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Na účely REPAS+ sa za rekvalifikáciu nepovažujú rekvalifikačné kurzy na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií. Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samostatného kraja.

Nie je možné, aby si uchádzač o zamestnanie zvolil rovnakú rekvalifikáciu, na akú mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov uhradil úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) príspevok na rekvalifikáciu v zmysle § 54 ods. 1 písm. d), resp. rovnaké vzdelávanie a prípravu pre trh práce v zmysle § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úrad práce nepodporuje prostredníctvom príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou rekvalifikačné kurzy zamerané na získanie vodičského oprávnenia typu B. Úrad práce podporuje prostredníctvom príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou rekvalifikačné kurzy realizované prezenčnou alebo kombinovanou formou, v ktorej prevláda prezenčná forma. V prípade kombinovanej formy je možné rekvalifikačný kurz akceptovať len vtedy, ak časť rekvalifikačného kurzu realizovaná prezenčnou formou tvorí viac ako 50 %.

Uchádzač o zamestnanie si zabezpečí rekvalifikáciu, ktorá vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktorú požaduje potenciálny zamestnávateľ. Pri určovaní obsahu, rozsahu rekvalifikácie a pri výbere poskytovateľa rekvalifikácie sa uchádzač o zamestnanie zaväzuje dodržiavať princípy hospodárnosti efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Zároveň musí byť dodržaný princíp primeranosti (t. j. aby cena za vybranú rekvalifikáciu zodpovedala obvyklým cenám v danom čase a mieste) a zverejnené cenové limity* (ODPORÚČANÉ MAXIMÁLNE CENOVÉ LIMITY).

Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce si sám z verejne dostupných rekvalifikačných kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce požiadavku na rekvalifikáciu (ďalej len „požiadavka“) na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU).

Požiadavka má dve hlavné časti:

  • časť A, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
  • časť B, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie,

Prílohou požiadavky sú dve vyhlásenia, z ktorých uchádzač o zamestnanie vyplní len jedno, v závislosti od toho, či pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, alebo neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný:

  1. predložiť na úrad práce kompletne vyplnenú požiadavku v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie tak, aby mal úrad práce časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie,
  2. nastúpiť na rekvalifikáciu v termíne predpokladaného začiatku rekvalifikácie, ktorý uviedol poskytovateľ rekvalifikácie v časti B požiadavky, resp. najneskôr do 15 kalendárnych dní od predpokladaného dátumu začiatku rekvalifikácie, v prípade, ak nebude možné zrealizovať rekvalifikáciu v predpokladanom termíne.

Ak úrad práce predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou a vystaví REPAS+. REPAS+ je potvrdením, že úrad práce poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na kurzovné na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

Za oprávnené výdavky súvisiace s rekvalifikáciou sa považujú:

  • príspevok na kurzovné,
  • príspevok na cestovné a stravné.

Úrad uhradí uchádzačovi o zamestnanie najviac 100 % nákladov na rekvalifikáciu, maximálne však len do výšky uvedenej v dohode a v REPAS+, a príspevok na cestovné a stravné maximálne vo výške uvedenej v dohode na základe predloženej žiadosti o úhradu príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou podanej do podateľne úradu práce alebo na oddelenie poradenstva a vzdelávania.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou je možné získať na každom úrade práce.

* V prípade, ak má uchádzač o zamestnanie záujem absolvovať špecializovaný rekvalifikačný kurz, ktorý nespĺňa odporúčaný finančný limit na osobohodinu, poskytovateľ rekvalifikácie je povinný predložiť k požiadavke:

  1.  písomné zdôvodnenie, v ktorom jasným a zreteľným spôsobom vysvetlí, prečo žiada uplatniť reálnu cenu na trhu a z akého dôvodu nie je možné dodržať odporúčané maximálne cenové limity,
  2.  prieskum trhu preukazujúci, že suma uvedená v časti B požiadavky predstavuje reálnu cenu na trhu.

Poskytovateľ rekvalifikačného kurzu môže preukázať prieskum trhu na základe:

–      cenového prieskumu oslovením minimálne 2 poskytovateľov rekvalifikačného kurzu, ktorí realizujú rovnaký rekvalifikačný kurz – pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu, poskytovateľ rekvalifikačného kurzu predloží celú komunikáciu s poskytovateľmi rekvalifikačného kurzu, ktorých oslovil,

alebo

–      cenového prieskumu z minimálne 2 webových stránok poskytovateľov rekvalifikačného kurzu, ktorí realizujú rovnaký rekvalifikačný kurz – pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu, poskytovateľ rekvalifikačného kurzu predloží „print screeny“ predmetných webových stránok (môžu byť aj vrátane dokumentov stiahnutých z týchto webových stránok), ktoré budú jasne a zreteľne preukazovať cenu rekvalifikačných kurzov.

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *