Stolár

Cieľom kurzu je aby sa účastníci naučili BOZP potrebné pri práci stolára, vedeli používať odbornú terminológiu a poznali zásady technickej normalizácie a štandardizácie, taktiež vedeli čítať a  vypracovať technickú dokumentáciu potrebnú pri práci stolára. Účastníci vzdelávacieho kurzu sa naučia charakterizovať druhy technických materiálov z hľadiska ich fyzikálnych a mechanických vlastností a budú vedieť rozpoznať sortiment drevárskej prvovýroby a druhy konštrukčných materiálov na báze dreva. Osvoja si technologické postupy pri ručnom aj strojovom spracovaní materiálov a povrchovej úprave dreva a naučia sa pomenovať a pracovať s náradím na ručné opracovanie dreva a budú vedieť zhotovovať, montovať a demontovať výrobky v rozsahu príslušného odboru. (450 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

Názov

Stolár – 450 hodín

Cieľ

Kurz vás pripraví na prácu stolára.
V prípade záujmu môžete ihneď po ukončení kurzu pracovať ako živnostník s predmetom stolár, alebo sa zamestnať ako stolár.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú ovládať prácu stolára, charakterizovať druhy technických materiálov z hľadiska ich fyzikálnych a mechanických vlastností, rozpoznať sortiment drevárskej prvovýroby a druhy konštrukčných materiálov na báze dreva, vybrať a pripraviť vhodné materiály podľa technickej dokumentácie, ovládať spôsoby zhotovenia a metódy konštrukčného spájania dreva prostredníctvom rôznych spojovacích materiálov, poznať technologické postupy pri ručnom aj strojovom spracovaní materiálov a povrchovej úprave dreva, popísať a vysvetliť druhy, funkciu a použitie pracovných pomôcok a náradia na ručné opracovanie dreva a zdôvodniť voľbu a použitie vhodného technického a technologického vybavenia.

Obsah kurzu

–        Úvod do stolárstva
–        Odborné kreslenie
–        Materiály
–        Konštrukčné spájanie dreva
–        Technológie
–        Stolárske konštrukcie
–        Praktické cvičenia

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania
–        vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú so stolárskymi prácami praktické skúsenosti

Rozsah

450  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 45 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti stolárskych prác

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Stolár“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

meet the professionals

Podobné Kurzy

Zloženie kurzu

  • Teoretická časť: 100 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 350 vyučovacích hodín
meet the professionals

Podobné Kurzy